تامین نیروی انسانی

پروژه های انجام شده در زمینه تامین نیرو انسانی و خدمات پیمانکاری

ردیف

شرح مختصر

کارفرما

1

 نگهداری فضای سبز

شهرداری منطقه 22

2

تأمین نیروی انسانی نگهبانی و حفاظت

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک

3

تأمین نیروی انسانی  خط تولید

شرکت کفش ملی

4

تأمین نیروی انسانی خدماتی

انسانی شرکت کفش گنجه

5

تأمین کارشناس HSE

شرکت پارس الکتریک

6

تأمین نیروی انسانی کارشناس و کارگر

شرکت نیروچاپ

7

تأمین نیروی انسانی کارشناس و کارگر

شرکت روغنکشی اکسدانه

8

تامین نیروی انسانی تنظیفات و نگهبانی

شرکت برج بین المللی تهران

9

تأمین نیروی انسانی کارشناس و کارگر

فروشگاههای زنجیره ای رفاه در 19 استان کشور

10

تأمین نیروی انسانی کارشناس و کارگر

شرکت ماشین سازی پارس

11

تأمین نیروی انسانی کارشناس و کارگر

مؤسسه فرهنگی هنری پیشروپژوهان

12

تأمین نیروی انسانی کارشناس و کارگر

شرکت مهندسی فیروزا

13

تأمین نیروی انسانی کارشناس و کارگر

شرکت پارس الکتریک

14

تأمین نیروی انسانی کارشناس و کارگر

شرکت سام الکتریک

15

تأمین نیروی انسانی کارشناس و کارگر

شرکت صنعتی آما

16

تأمین نیروی انسانی کارشناس و کارگر

شرکت کنتورسازی قزوین

17

تامین نیروی انسانی کارشناس و کارگر

شرکت کیمیا فام

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :